fbpx

Regulamin sklepu

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO
www.drmeblazzo.pl

Właścicielem, Sprzedawcą oraz Administratorem Sklepu jest:

Renesans Stanisław i Błażej Dzierżyńscy spółka jawna

15-688 Białystok, ul. Przędzalniana 60

NIP 542-10-15-272, REGON 050327647

Wpis do KRS 0000447141

Uwaga !!! Jeżeli przy produkcie wyświetla się „Produkt dostępny na zamówienie” tzn. że dany produkt nie jest magazynowany i jest wyłącznie na zamówienie klienta. Termin oczekiwania wynosi wtedy od 4 do 10 tygodni. Jeżeli zaś mamy „brak na magazynie” najlepiej jest zapytać o termin dostępności.

Klient ma prawo przed złożeniem zamówienia do negocjacji zapisów umowy ze Sprzedawcą. W przypadku zrezygnowania przez Klienta z możliwości zawarcia umowy na drodze indywidualnych negocjacji, zastosowanie ma niniejszy Regulamin oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

§1

DEFINICJE

Na potrzeby niniejszego Regulaminu, a tym samym realizacji Umowy, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych określeń:

 1. ADRES REKLAMACYJNY ORAZ ADRES ODSTĄPIENIA OD UMOWY – adres lub adresy wskazane przez Sprzedawcę jako adresy do składania określonych oświadczeń, będące adresami do korespondencji.

 2. DOKUMENT SPRZEDAŻY – faktura VAT lub Paragon, w zależności od wskazań Kupującego.

 3. FORMA DOSTAWY – forma dostarczenia zamówionego Produkt, wybrana przez Kupującego podczas składanego Zamówienia dostępna w Sklepie lub w wyniku indywidualnych ustaleń prowadzonych ze Sklepem w innej formie, niż dostępne w Sklepie.

 4. FORMA PŁATNOŚCI – forma zapłaty za zamówiony Produkt, wybrana przez Kupującego podczas składanego Zamówienia dostępna w Sklepie lub w wyniku indywidualnych ustaleń prowadzonych ze Sklepem w innej formie, niż dostępne w Sklepie.

 5. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – znajdujący się w Sklepie internetowym system techniczny umożliwiający złożenie Zamówienia przez Kupującego poprzez dostępne pola formularza, bez konieczności dokonywania uprzedniej Rejestracji w Sklepie internetowym.

 6. INFORMACJA – informacja o produkcie, znajdująca się przy zdjęciu Produktu, stanowiąca opis najważniejszych określeń oraz charakterystyki danego Produktu, umożliwiający Kupującemu zapoznanie się z jego właściwościami.

 7. KLIENT – osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, nabywająca produkty za pośrednictwem Sklepu.

 8. KODEKS DOBRYCH PRAKTYK – zbiór zasad postępowania w postaci norm etycznych oraz zawodowych w celu przeciwdziałania nieuczciwym praktykom rynkowym, który stosowany jest przez Sprzedawcę.

 9. KONSUMENT – osoba fizyczna nabywająca produkty za pośrednictwem Sklepu, w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 10. PRZEDSIĘBIORCA oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 11. PRZESIĘBIORCA INDYWIDUALNY oznacza osobę fizyczną zawierającą umowę związaną bezpośrednio z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą, jeśli z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

 12. KONTO – indywidualny panel administracyjny Użytkownika dostępny po dokonaniu rejestracji i zalogowaniu w Sklepie, oznaczony loginem i hasłem, służący składaniu ofert i zawieraniu umowy sprzedaży.

 13. KOSZYK – forma magazynowania wybranych przez Kupującego produktów w celu późniejszego ich zakupu.

 14. KUPUJĄCY – należy przez to rozumieć zarówno Klienta, jak i Konsumenta.

 15. LOKAL SPRZEDAWCY – lokal należący do Sprzedawcy, znajdujący się w Białymstoku przy ul. Przędzalnianej 60.

 16. MIEJSCE WYDANIA PRODUKTU – miejsce wskazane przez Kupującego w złożonym Zamówieniu, pod który Produkt ma zostać dostarczony przez Sprzedawcę.

 17. MOMENT WYDANIA PRODUKTU – moment, w którym Kupujący lub inna upoważniona do odbioru osoba obejmuje w posiadanie produkt będący przedmiotem zawartej Umowy.

 18. NEWSLETTER – usługa świadczona drogą elektroniczną, polegająca na cyklicznym przekazywaniu Usługodawcom informacji handlowych o produktach Sprzedawcy, po uprzednim dobrowolnym wyrażeniu zgody na ich otrzymywanie.

 19. PRODUKT – każdy przedmiot sprzedawany za pośrednictwem Sklepu. Postanowienia Regulaminu dotyczące Produktu odnoszą się również do przypadku zakupu większej niż 1 liczby Produktów, w tym Produktów tego samego i różnego rodzaju.

 20. PRODUKT DOSTĘPNY NA ZAMÓWIENIE – Produkt, który nie jest magazynowany przez Sprzedawcę, do zakupu którego wymagane jest złożenie zamówienia przez Klienta i wobec którego czas oczekiwania na dostawę wynosi od 4 do 12 tygodni.

 21. PRODUKT NIEDOSTĘPNY NA MAGAZYNIE – Produkt, który w momencie składania Zamówienia przez Kupującego nie jest dostępny w lokalu Sprzedawcy ani nie jest Produktem Dostępnym na Zamówienie.

 22. PRZEDMIOT UMOWY lub PRZEDMIOT ŚWIADCZENIA – wybrane przez Kupującego produkt lub usługa, będące przedmiotem Umowy lub przedmiotem Świadczenia; w zakres przedmiotu Umowy wlicza się również świadczenie Dostawy Produktu przez Sprzedawcę, w przypadku wybrania przez Kupującego jednej z oferowanych przez Sprzedawcę Formy Dostawy Produktu.

 23. REGULAMIN – niniejszy Regulamin wraz z załącznikami, informujący o obowiązkach oraz uprawnieniach Stron Umowy.

 24. REJESTRACJA – proces polegający na utworzeniu przez Użytkownika Konta w Sklepie.

 25. RZECZ NIEPREFABRYKOWANA – jest to produkt, który został wyprodukowany według specyfikacji konsumenta, lub służący zaspokojeniu jego indywidualnych potrzeb. W przypadku mebli tapicerowanych(kanapy, łóżka) jest to rodzaj lub kolor tkaniny lub niestandardowy rozmiar. Meble kuchenne są również rzeczą nieprefabrykowaną, gdyż są produkowane pod indywidualne spersonalizowane zamówienie konsumenta.

 26. SKLEP – sklep internetowy dostępny pod adresem: www.drmeblazzo.pl.

 27. SPRZEDAWCA – Renesans Stanisław i Błażej Dzierżyńscy spółka jawna, 15-688 Białystok, ul. Przędzalniana 60, NIP: 542-10-15-272, REGON: 050327647, KRS: 0000447141, zarejestrowana w XII Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego w Białymstoku.

 28. STRONA – stroną Umowy jest Kupujący i Sprzedawca; w przypadku pojęcia STRONY – rozumie się Kupującego oraz Sprzedawcę łącznie.

 29. SYSTEM INFORMATYCZNY – struktury techniczne, informatyczne oraz oprogramowanie umożliwiające transmisję danych niezbędnych do zapoznania się z Produktem lub usługami Sprzedawcy, jak również złożenia zamówienia czy zawarcia Umowy sprzedaży.

 30. UMOWA – umowa sprzedaży inna niż określona w ust. 4 niniejszego działu, tj. zawarta przy jednoczesnej obecności Stron w lokalu Sprzedawcy, w tym na skutek wyboru dokonanego przez Kupującego w lokalu Sprzedawcy oraz uprzedniej Rezerwacji dokonanej przez Kupującego.

 31. UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży Produktu, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym za pośrednictwem Sklepu.

 32. UMOWA ZAWARTA NA ODLEGŁOŚĆ – umowa zawarta na odległość oraz poza lokalem przedsiębiorstwa, o jakich mowa w art. 2 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2020 r., poz. 287, t.j. z późn. zm.).

 33. USŁUGI ŚWIADCZONE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ – funkcjonalności systemu teleinformatycznego oraz informatycznego umożliwiające Usługodawcy oferowanie określonych technicznych rozwiązań jak: możliwość założenia i prowadzenia Konta w Sklepie internetowym; świadczenie usługi Newslettera, umożliwienie jednorazowej możliwości złożenia Zamówienia przez Formularz Zamówienia znajdujący się w Sklepie; bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie Usługobiorcy, przesyłane i otrzymywane za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, które są w całości nadawane, odbierane lub transmitowane za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne.

 34. USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystająca z usług za pośrednictwem Sklepu, w tym także korzystająca z dostępnych funkcjonalności w Sklepie jak: (i) Konto, (ii) Formularz Zamówienia, (iii) subskrypcja Newslettera (iv) Video Porady.

 35. USŁUGODAWCA – Renesans Stanisław i Błażej Dzierżyńscy spółka jawna, 15-688 Białystok, ul. Przędzalniana 60, NIP: 542-10-15-272, REGON: 050327647, KRS: 0000447141, zarejestrowana w XII Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego w Białymstoku.

 36. UŻYTKOWNIK – każdy podmiot korzystający ze Sklepu, w tym niebędący Kupującym;

 37. WADA – wada prawna lub wada fizyczna zakupionego produktu.

 38. ZAŁĄCZNIKI – informacja o prawie odstąpienia od umowy, wzór formularza odstąpienia od umowy oraz Kodeks Dobrych Praktyk, stanowiąca załącznik do niniejszego Regulaminu.

 39. ZAMÓWIENIE – złożona przez Kupującego za pośrednictwem Sklepu oferta zawarcia umowy sprzedaży.

§2

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Sklep prowadzony jest przez Sprzedawcę.

 2. Przedmiotem działalności Sklepu jest sprzedaż detaliczna materaców oraz innych produktów za pośrednictwem sieci Internet oraz telefonicznie w tym sprzedaż Produktu gotowego lub Produktu nieprefabrykowanego, wyprodukowanego według specyfikacji Klienta lub służącego zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

 3. W celu zawarcia Umowy ze Sprzedawcą Kupujący może zawrzeć ze Sprzedawcą Umowę w oparciu o niniejszy Regulamin lub skorzystać z prawa do negocjacji warunków Umowy.

 4. Skorzystanie z prawa negocjacji warunków Umowy polega na przesłaniu Sprzedawcy drogą elektroniczną lub telefonicznie oferty zawarcia umowy, z uwzględnieniem zmian Regulaminu, przed zawarciem Umowy na Odległość lub przedstawienie takiej propozycji w lokalu Sprzedawcy przed zawarciem Umowy.

 5. W sposób przewidziany w ust. 4 niniejszego paragrafu Kupujący może również złożyć zamówienie na Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Kupującego lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

 6. Niniejszy Regulamin, sporządzony i udostępniany w języku polskim, stanowi wzorzec umowny, o jakim mowa w art. 384 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1145, t.j. z późn. zm.).

 7. W przypadku zawarcia Umowy lub Umowy na Odległość w sposób inny niż z pkt 4 niniejszego paragrafu, niniejszy Regulamin stanowi treść zawartej pomiędzy Stronami Umowy. Treść Umowy zostaje stosownie do obwiązujących przepisów utrwalona oraz udostępniona Kupującemu na trwałym nośniku, w celu zagwarantowania Kupującemu możliwości powołania się na niego w razie potrzeby.

 8. Sprzedaż prowadzona jest na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

 9. Kodeks Dobrych Praktyk jest udostępniany w formie załącznika do Umowy.

 10. Wszystkie produkty oferowane w Sklepie są nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski. Informacja ta jest równoznaczna z zobowiązaniem Sprzedawcy do dostarczenia Klientowi produktów bez wad.

 11. Jeżeli przy Produkcie widnieje opis Produkt dostępny na zamówienie, należy przez to rozumieć Produkt, o jakim mowa §1 ust. 19 niniejszego Regulaminu.

 12. Jeżeli przy Produkcie widnieje opis „brak na magazynie”, należy przez to rozumieć Produkt, o jakim mowa §1 ust. 20 niniejszego Regulaminu. Kupujący może uzyskać więcej informacji na temat tego Produktu kontaktując się ze Sprzedawcą.

 13. Ceny podane w Sklepie wyrażone są w polskich złotych i zawierają podatek VAT.

 14. Kupujący może składać zamówienia w Sklepie 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu poprzez Sklep, mailowo i telefonicznie w dni robocze od poniedziałku do piątku od 10.00 do 19.00 i w soboty od 10.00 do 15.00, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

 15. Sprzedawca nie pobiera żadnych dodatkowych opłat ani świadczeń za możliwość komunikowania się z nim. Kupujący ponosi jednak we własnym zakresie koszty, jakie wynikają z zawartych przez niego umów z podmiotami trzecimi, które umożliwiają korzystanie z określonych form komunikacji na odległość.

 16. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą właściwe przepisy prawa obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks Cywilny (Dz.U z 2019 r. poz. 1145 t.j. z późn. zm.), ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta ( Dz. U. 2020 poz. 287, t.j. z późn. zm.), ustawy z dnia z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019 r . poz. 1781 t.j. z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U z 2020 r. poz. 344 t.j. z późn. zm.).

 17. Polityka prywatności stanowi element składowy niniejszego Regulaminu Sklepu, uzupełniając tym samym jego zapisy o regulacje dotyczące ochrony danych osobowych, plików cookies oraz zasad świadczenia usług drogą elektroniczną.

§3

REJESTRACJA

 1. Rejestracja w Sklepie jest dobrowolna i bezpłatna.

 2. W celu dokonania Rejestracji w Sklepie Użytkownik powinien wypełnić formularz rejestracji znajdujący się na stronie internetowej Sklepu, podając w nim swoje prawdziwe dane.

 3. Użytkownik w celu pomyślnego przejścia procesu Rejestracji zobowiązany jest podać następujące dane:

  1. Imię i nazwisko

  2. E-mail

  3. Hasło

  4. Datę urodzenia (opcjonalnie)

 4. Na podstawie podanych danych, o jakich mowa w ust. 3, następuje utworzenie Konta Użytkownika. Dane Użytkownika mogą zostać zmienione, co każdorazowo wiąże się z ich aktualizacją w Koncie Użytkownika.

 5. W przypadku zmiany danych Użytkownika po rozpoczęciu realizacji Umowy przez Sprzedawcę, Użytkownik zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia Sprzedawcy o tym fakcie.

 6. Dane osobowe Użytkownika są chronione zgodnie z Polityką Prywatności.

§4

ZAMÓWIENIA

 1. Informacje o produktach prezentowane w Sklepie nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, a stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia Umowy.

 2. Złożenie Zamówienia przez Kupującego stanowi złożenie oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Nie stoi to na przeszkodzie skorzystania z zawarcia umowy poprzez negocjacje, o czym mowa w § 2 ust. 4

 3. Kupujący ma możliwość złożenia Zamówienia za pośrednictwem Sklepu poprzez Konto lub bez Rejestracji, korzystając z opcji Formularza zamówienia.

 4. W celu złożenia zamówienia Kupujący powinien dodać Produkt do Koszyka, co nie jest równoznaczne z zawarciem Umowy Sprzedaży.

 5. Koszyk umożliwia Kupującemu zarządzanie zamawianym Produktem oraz przeliczanie wartości Zamówienia. Produkt może być dowolnie dodawany lub usuwany z Koszyka.

 6. Po umieszczeniu Produktu w Koszyku, Kupujący dokonuje wyboru płatności i sposobu dostawy. W przypadku, gdy Kupujący nie korzysta z Konta Użytkownika, zobowiązany jest wypełnić Formularz zamówienia o następujące dane:

  1. adres e-mail,

  2. dane adresowe (osoba prywatna / firma) na które składają się:

   1. imię i nazwisko

   2. nazwa firmy (opcjonalnie),

   3. ulica i nr domu,

   4. kod pocztowy,

   5. miasto,

   6. kraj,

   7. nr NIP (opcjonalnie)

 7. Następnie Kupujący, po ostatecznej weryfikacji danych nabywcy, danych adresowych, jak również kwoty zamówienia i formy jego realizacji, powinien wybrać przycisk „Kupuję i płacę”, czym potwierdza złożenie Zamówienia.

 8. Za chwilę przyjęcia oferty Kupującego, a tym samym zawarcia Umowy sprzedaży, uznaje się moment przesłania przez Sklep potwierdzenia w wiadomości e-mail na adres Kupującego.

§5

SPOSÓB PŁATNOŚCI

 1. Sklep przewiduje następujące rodzaje płatności:

  1. przedpłata – płatność przelewem – po otrzymaniu pocztą elektroniczną potwierdzenia złożonego zamówienia na konto: 34 1750 0012 0000 0000 3222 6868 Renesans Stanisław i Błażej Dzierżyńscy spółka jawna, 15-688 Białystok, ul. Przędzalniana 60, określając Tytuł wpłaty i podając Nr zamówienia i nazwisko Zamawiającego;

  2. Raty Santander.

 2. Kupujący, obok ceny za Produkt, obowiązany jest do poniesienia kosztów dostawy wg cen z chwili złożenia Zamówienia, o wysokości których Kupujący zostanie poinformowany przy finalizacji zamówienia.

 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen oraz wysokości kosztów dostawy, w szczególności w przypadku zmiany cenników usług świadczonych przez podmiot realizujący dostawy, przy czym postanowienie to nie dotyczy zamówień złożonych lub zrealizowanych.

 4. Każdorazowo aktualna cena Produktu oraz wysokość kosztów dostawy będą przedstawione w Sklepie lub po wyborze Produktu na poziomie Koszyka.

§6

REALIZACJA DOSTAWY

 1. Realizacja dostawy zależy od dostępności Produktu na magazynie Sprzedawcy oraz od wyboru sposobu płatności i odbioru.

 2. Realizacja dostawy następuje co do zasady w terminie do 14 dni, licząc od daty zawarcia Umowy sprzedaży.

 3. Sprzedawca zastrzega, że realizacja dostawy w przypadku Produktów z oznaczeniem “Dostępny na zamówienie”, niedostępnych, niestandardowych, mało popularnych i innych może trwać dłużej niż termin z ust. 2, przy czym maksymalnie do 12 tygodni, gdzie o przewidywanym terminie realizacji Kupujący na wyraźną prośbę będzie poinformowany przed złożeniem Zamówienia lub w momencie zawarcia Umowy sprzedaży.

 4. W przypadku Produktu Dostępnego na Zamówienie minimalny okres realizacji dostawy wynosi 4 tygodnie, chyba że sprzedawca poinformuje o innym terminie.

 5. Dniem wykonania Umowy sprzedaży, w tym przejścia niebezpieczeństwa przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy na Kupującego, jest dzień odbioru przesyłki przez Kupującego.

 6. Kupujący ma możliwość wyboru innej formy dostawy (przewoźnika) niż oferowane na Stronie Sklepu. W takim przypadku ryzyko utraty, uszkodzenia oraz odpowiedzialność za przesyłkę z chwilą wydania jej przez Sprzedawcę przewoźnikowi przechodzi na Kupującego.

 7. Dostawa następuje do Miejsca Dostawy Produktu, wskazanego przez Kupującego.

 8. Produkt dostarczany jest w sposób wybrany przez Kupującego i nie obejmuje usługi wnoszenia do mieszkania, domu lub innego rodzaju budynku mieszkalnego oraz gospodarczego. Usługa wnoszenia może być świadczona za dodatkową płatnością ustaloną w chwili podjęcia decyzji przez Kupującego o chęci skorzystania z transportu Sprzedawcy.

 9. Dostawy są realizowane w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku od godz. 9.00 do 19.00 i sobotę od godz. 9.00 do 15.00 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

 10. W przypadku sytuacji opisanej w ust. 6 informacja o odpowiedzialności za przesyłkę przekazywana jest Kupującemu przez Sprzedawcę drogą e-mail na wskazany adres kontaktowy po złożeniu zamówienia.

 11. Jeżeli Sprzedawca nie może spełnić świadczenia z tego powodu, że Produkt nie jest dostępny lub nie będzie dostępny w określonym wcześniej terminie, niezwłocznie zawiadomi o tym Kupującego, który podejmie decyzję o dalszych losach złożonego przez niego zamówienia.

 12. Jeżeli Sprzedawca nie może wykonać świadczenia o właściwościach indywidualnie zamówionych przez Kupującego z powodu przejściowej niemożności jego spełnienia, Sprzedawca może za zgodą Kupującego spełnić świadczenie zastępcze, odpowiadające tej samej jakości i przeznaczeniu oraz za tę samą cenę lub wynagrodzenie lub w inny ustalony przez strony sposób.

 13. Sklep dopuszcza zrealizowanie przesyłek poprzez przesyłkę kurierską lub własnym transportem.

 14. Wysyłka Produktu w przypadku płatności przelewem następuje niezwłocznie po znalezieniu przewoźnika lub własnym transportem, lecz nie później niż do 14 dni roboczych po zaksięgowaniu kwoty na rachunku bankowym Sprzedawcy, jeżeli Produkt jest dostępny na magazynie. W sytuacji wyboru opcji „za pobraniem” płatność następuje przy odbiorze Produktu.

 15. Zaleca się, aby Konsument w miarę możliwości dokonał sprawdzenia stanu towaru po dostarczeniu przesyłki i w obecności przedstawiciela podmiotu realizującego dostawę (kurier, operator pocztowy, etc.) i spisał odpowiedni protokół. Sprawdzenie przesyłki ułatwi i przyspieszy dochodzenie ewentualnych roszczeń od podmiotu odpowiedzialnego w przypadku mechanicznego uszkodzenia przesyłki powstałego w trakcie transportu. W takich sytuacjach zaleca się, aby Konsument skontaktował się w miarę możliwości w jak najszybszym czasie ze Sprzedawcą telefonicznie: 85 653 27 94, 507 048 079 lub na adres e-mail:  info@drmeblazzo.pl.

 16. Kupujący, który nie jest Konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, jest zobowiązany do sprawdzenia stanu towaru po dostarczeniu przesyłki i w obecności przedstawiciela podmiotu realizującego dostawę (kurier, etc.). W przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych przesyłki powstałych w trakcie transportu klient powinien spisać protokół szkody i niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedawcą telefonicznie: (85 653 27 94, 507 048 079 bądź na adres e-mail: info@drmeblazzo.pl)

§7

REKLAMACJA PRODUKTU – RĘKOJMIA

 1. W przypadku umów zawieranych z Konsumentami i Przedsiębiorcami Indywidualnymi, w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, Sprzedawca ponosi odpowiedzialność wobec Konsumenta i Przedsiębiorcami Indywidualnymi na zasadach określonych w art. 556 i kolejnych Kodeksu cywilnego za wady fizyczne lub prawne (rękojmia).

 2. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi lub Przedsiębiorcy Indywidualnemu.

 3. Roszczenie Konsumenta lub Przedsiębiorcy Indywidualnego o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady, jednak nie wcześniej niż przed upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi lub Przedsiębiorcy Indywidualnego.

 4. W przypadku, gdy określony przez Sprzedawcę lub Producenta termin przydatności rzeczy do użycia kończy się po upływie dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi lub Przedsiębiorcy Indywidualnemu, Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne tej rzeczy stwierdzone przed upływem tego terminu.

 5. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 dni, co oznacza, że w terminie tym Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Kupującego. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, termin 14 dni liczony jest od dnia, w którym Kupujący przedstawił uzupełnione dane niezbędne do rozpatrzenia reklamacji.

 6. Kupujący zobowiązany jest do odesłania reklamowanego Produktu w sposób zapewniający jego bezpieczeństwo. Odesłanie zamówionego towaru następuje na koszt Sprzedającego. Jeżeli Kupujący wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Kupującemu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

 7. Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi wobec Kupujących będących przedsiębiorcami w rozumieniu art. 431 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny – zostaje całkowicie wyłączona.

 8. Odpowiedzialność odszkodowawcza Sprzedającego wynikająca ze wszystkich tytułów umowy, zawiera się w 100% ceny sprzedaży z tej umowy.

§8

GWARANCJA

 1. Towary sprzedawane za pośrednictwem Sklepu nie są objęte gwarancją Sprzedawcy.

 2. Towary sprzedawane przez Sprzedawcę mogą być objęte gwarancją udzieloną przez odpowiedniego producenta bądź dystrybutora. Treść oraz warunki gwarancji zostaną określone w dokumencie gwarancyjnym, wystawionym przez producenta oraz dołączone do Produktu.

§9

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Konsument lub Przedsiębiorca Indywidualny, który zawarł Umowę na Odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 (czternastu) dni od dnia doręczenia mu przedmiotu umowy.

 2. Konsument nie ponosi kosztów odstąpienia od umowy, za wyjątkiem wskazanych w art. 33, art. 34 oraz art. 35 ustawy o prawach konsumenta.

 3. Oświadczenie należy wysłać drogą elektroniczną na adres: info@drmeblazzo.pl, listownie na adres: Renesans Stanisław i Błażej Dzierżyńscy spółka jawna, 15-688 Białystok, ul. Przędzalniana 60 lub w złożyć osobiście w Lokalu Sprzedawcy.

 4. Oświadczenie może zostać złożone na formularzu który stanowi Załącznik do niniejszego Regulaminu i który został wysłany do Konsumenta lub Przedsiębiorcy Indywidualnego wraz z Produktem. Formularz dostępny jest również w Sklepie.

 5. Odstępując od umowy Kupujący obowiązany jest do wskazania aktualnego numeru rachunku bankowego, na który zostanie dokonany przelany zwrot ceny.

 6. Sprzedawca niezwłocznie potwierdzi Kupującemu otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Potwierdzenie nastąpi na adres e-mail Kupującego, podany przy Zamówieniu lub jako adres kontaktowy na złożonym oświadczeniu o odstąpieniu od umowy.

 7. W razie odstąpienia od Umowy, Umowa jest uważana za niezawartą.

 8. Kupujący ma obowiązek zwrócić Produkt w oryginalnym opakowaniu niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy.

 9. W przypadku odstąpienia od umowy Kupujący zwraca Produkt na własne ryzyko oraz koszt.

 10. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będącego przedmiotem Umowy, następujące po korzystaniu z Produktu w sposób wykraczający poza zwykły zarząd Produktem, w celu stwierdzenia cech, funkcjonalności oraz charakteru Produktu.

 11. Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy przez Konsumenta, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności.

 12. W przypadku odstąpienia przez Kupującego wyłącznie od umowy kredytu konsumenckiego (w przypadku wyboru przez Konsumenta ratalnej formy płatności), Sprzedawca ma prawo żądać od Konsumenta zapłaty ceny za Produkt, chyba że Sprzedawca zgodzi się na jego zwrot.

 13. Odstąpienie od umowy o kredyt konsumencki nie powoduje automatycznego odstąpienia od Umowy sprzedaży ze Sprzedawcą.

 14. Konsumentowi lub Przedsiębiorcy Indywidualnemu, zgodnie z art. 38 Ustawy o prawach konsumenta, nie przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy m.in. w przypadkach:

 1. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od Umowy;

 2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy;

 3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

 4. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

 5. w której kupujący wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Kupujący żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo do odstąpienia od Umowy przysługuje Konsumentowi lub Przedsiębiorcy Indywidualnemu w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

 6. zawartej na drodze aukcji publicznej.

§10

POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI
I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

 1. W przypadku sporu ze Sprzedawcą, Konsument lub Przedsiębiorca Indywidualny ma możliwość polubownego załatwienia sprawy poprzez:

  1. zwrócenie się do stałego sądu polubownego,

  2. mediację,

  3. zwrócenie się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej,

  4. uzyskanie bezpłatnej pomocy w sprawie rozstrzygnięcia sporu od Federacji Konsumentów, korzystając z bezpłatnej infolinii konsumenckiej 800 007 707,

  5. uzyskanie bezpłatnej pomocy prawnej w Punktach Darmowej Pomocy Prawnej,

  6. skorzystanie z platformy internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr (Platforma ODR).

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta lub Przedsiębiorcy Indywidualnego z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

§11

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Zmiana treści niniejszego Regulaminu może nastąpić po uprzednim poinformowaniu Użytkowników o zakresie przewidywanych zmian nie później niż w terminie 14 dni przed dniem ich wejścia w życie.

 2. Zamówienia złożone w trakcie obowiązywania poprzedniej wersji Regulaminu będą realizowane zgodnie z jego postanowieniami. Jeżeli Użytkownik nie zgadza się na wprowadzenie zmian w Regulaminie może usunąć swoje Konto.

 3. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest Konsumentem w rozumieniu art.221 Kodeksu Cywilnego, rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego.

 4. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art.221 Kodeksu Cywilnego, rozstrzygane będą przez sąd powszechny miejscowo właściwy ze względu na siedzibę Sklepu.

 5. Użytkownicy mogą kontaktować się ze Sprzedawcą w następujący sposób:

  1. telefon: 85 653 27 94, 507 048 079

  2. e-mail: info@drmeblazzo.pl

  3. formularz kontaktowy

  4. pisemnie na adres: Renesans Stanisław i Błażej Dzierżyńscy spółka jawna, 15-688 Białystok, ul. Przędzalniana 60

 6. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem linku zamieszczonego na stronie głównej Sklepu. Regulamin może zostać utrwalony, pozyskany i odtworzony poprzez jego wydrukowanie lub zapisanie go na odpowiednim nośniku danych. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.01.2021 roku do odwołania lub zmiany.

Menu